Информатор

Информатор о раду Правобранилаштва Аутономне покрајине Војводине сачињен је на основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл.гл.РС“, број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутства за израду и објављивање информатора о раду државног органа („Сл.гл.РС“, број 68/10).

Назив органа је: Правобранилаштво Аутономне покрајине Војводине
Матични број: 08034826
Порески број: 100716393
Адреса електронске поште: Pravobranilastvo.apv@vojvodina.gov.rs
За тачност и потпуност података које садржи информатор одговора Правобранилац АПВ  Весна Иванчић.

Први информатор је сачињен 14. јанаура 2010. године .

Увид у Информатор и набавка штампане копије информатора се може остварити у канцеларији Правобранилаштва број 318 у Новом Саду, Бул. Михајла Пупина број 6.

Информатор (ћирилица)
Информатор (латиница)

ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја које се односе или су настале у вези са радом Правобранилаштва може се поднети :

  • у писаној форми на адресу: Нови Сад, Бул. Михајла Пупина број 16
  • електронском поштом на e-mail : infopapv@vojvodina.gov.rs
  • личним подношењем и усмено на записник у пријемној канцеларији писарници Покрајинског правобранилаштва на адреси Нови Сад, Бул. Михајла Пупина 6/III

Захтев мора да садржи тачан назив органа, прецизно одређену информацију која се тражи, податке о тражиоцу информације (име и презиме, адреса, телефон или други контакт) и начин достављања информације.

Образац Захтева за приступ информацији од јавног значаја 

Образац Жалбе против одлуке органа власти којом је одбијен или одбачен захтев за приступ информацијама 

Образац Жалбе када орган власти није поступио/ није поступио у целости по захтеву тражиоца у законском року (ћутање управе)