Прописи који регулишу рад ПАПВ

Прописи који регулишу рад Правобранилаштва АПВ:

1. Закон о правобранилаштву („Службени гласник РС“, бр. 55/14)
2. Покрајинска скупштинска одлука о Правобранилаштву Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“ број 37/14 и 69/16)
3. Правилник о начину евидентирања регистратурског материјала, његовог чувања, класификације и архивирања („Службени лист АПВ“, број 15/04)
4. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Правобранилаштву Аутономне Покрајине Војводине број Јп. 136/16
5. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Правобранилаштву АПВ
6. Кодекс понашања службеника и намештеника у органима АПВ