Početna

Pokrajinsko javno pravobranilašto osnovano je 1952. godine Zakonom o javnom pravobranilaštvu.

U skladu sa članom 20. navedenog Zakona, predstavnička tela autonomnih jedinica dobila su mogućnost da uz saglasnost prezidijuma narodne skupštine narodne republike odrede da zastupanje autonomne jedinice u imovinskim odnosima vrši javni pravobranilac autonomne jedinice.

Ovlašćenja i dužnosti javnog pravobranioca autonomne jedinice bila su ista kao i republičkog javnog pravobranioca, osim ovlašćenja za pokretanje upravnog spora.

Danas Pravobranilaštvo Autonomne pokrajine Vojvodine osnovano je u skladu sa Zakonom o pravobranilaštvu („Službeni glasnik RS“, br. 55/14), te Pokrajinskom skupštinskom odlukom o Pravobranilaštvu autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV“ br. 37/2014 i 69/2016).

Na osnovu navedene Odluke, Pravobranilaštvo APV je organ koji obavlja poslove pravne zaštite imovinskih prava i interesa Autonomne pokrajine Vojvodine, u skladu sa Ustavom i zakonom.