Nadležnost

Pravobranilaštvo Autonomne pokrajine Vojvodine obavlja poslove pravne zaštite imovinskih prava i interesa APV, njenih organa, organizacija i službi na osnovu zakona i drugih propisa u skladu sa Ustavom i zakonom.

Nadležnosti Pokrajinskog pravobranilaštva utvrđene su čl. 9. do 18. Pokrajinske skupštinske odluke o Pravobranilaštvu autonomne pokrajine Vojvodine, shodno kojima ovo pravobranilaštvo:

Zastupa Autonomnu pokrajinu Vojvodinu u postupcima pred sudovima, organima uprave i drugim nadležnim organima, radi zaštite njenih imovinskih prava i interesa, kada Autonomna pokrajina Vojvodina ima položaj stranke ili umešača o čijim pravima i obavezama se odlučuje u tom postupku.

Pred sudovima, organima uprave i drugim nadležnim organima zastupa pokrajinske organe, službe, uprave, druge pokrajinske organizacije i javne ustanove čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina (u daljem tekstu: pokrajinski organi) a čije se finansiranje obezbeđuje iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine, u pravnim postupcima u kojima ovi subjekti učestvuju kao stranke ili umešači o čijim imovinskim pravima i obavezama se odlučuje u tom postupku.

Može na osnovu posebno datog punomoćja zastupati u postupku pred sudovima, organima uprave i drugim nadležnim organima i druga pravna lica čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina.

Prati i proučava pravna pitanja od značaja za rad pokrajinskog organa i pravnog lica koje zastupa, posebno iz oblasti njihove nadležnosti, kao i pitanja u vezi sa primenom zakona i drugih akata koja jesu, ili mogu biti od značaja za preduzimanje bilo koje pravne radnje pokrajinskog organa i pravnog lica koje zastupa, posebno za sprečavanje štetnih imovinskopravnih i društveno negativnih posledica po pokrajinski organ i pravno lice koje zastupa.

Ovlašćeno je da pokrene, odnosno podnese inicijativu za pokretanje postupaka pred sudom ili drugim nadležnim organom povodom pitanja iz svoje nadležnosti.

Pokrajinskom pavobranilaštvu se mogu dostaviti, radi davanja pravnog mišljenja, nacrti pravnih poslova koje zaključuju subjekti koje zastupa, ako ti pravni poslovi za predmet imaju imovinska prava i obaveze Autonomne pokrajine Vojvodine, odnosno tih subjekata. Pokrajinsko prvobranilaštvo daje pravna mišljenja i o drugim imovinskopravnim pitanjima subjektima koje zastupa.

Nadležnosti Pokrajinskog pravobranilaštva utvrđene su i nizom posebnih zakona i drugih opštih pravnih akata. Jedan deo tih nadležnosti predstavlja posebno naglašenu ulogu Pokrajinskog pravobranilaštva kao zakonskog zastupnika Autonomne pokrajine Vojvodine ili pravnog savetnika pokrajinskih organa u nekim specifičnim pravnim postupcima, odnosno specifičnim pravnim situacijama. Drugi deo tih posebnih nadležnosti odnosi se na situacije u kojima Pokrajinsko pravobranilaštvo ne postupa kao zastupnik Autonomne pokrajine Vojvodine, već kao samostalna stranka u postupku.