Почетна

Покрајинско јавно правобранилашто основано је 1952. године Законом о јавном правобранилаштву.

У складу са чланом 20. наведеног Закона, представничка тела аутономних јединица добила су могућност да уз сагласност президијума народне скупштине народне републике одреде да заступање аутономне јединице у имовинским односима врши јавни правобранилац аутономне јединице.

Овлашћења и дужности јавног правобраниоца аутономне јединице била су иста као и републичког јавног правобраниоца, осим овлашћења за покретање управног спора.

Данас Правобранилаштво Аутономне покрајине Војводине основано је у складу са Законом о правобранилаштву („Службени гласник РС“, бр. 55/14), те Покрајинском скупштинском одлуком о Правобранилаштву аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“ бр. 37/2014 и 69/2016).

У складу са наведеном Одлуком, Правобранилаштво АПВ је орган који обавља послове правне заштите имовинских права и интереса Аутономне покрајине Војводине, у складу са Уставом и законом.