Информације од јавног значаја

 

Информација од јавног значаја, у смислу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја,  јесте информација којом располаже орган јавне власти, настала у раду или у вези са радом органа јавне власти, садржана у одређеном документу, а односи се на све оно о чему јавност има оправдан интерес да зна.

Тражилац информације од јавног значаја подноси писмени захтев Правобранилаштву за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја (у даљем тексту: захтев).

Захтев мора садржати назив органа власти, име, презиме и адресу тражиоца, као и што прецизнији опис информације која се тражи.

Захтев може садржати и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације.

У захтеву тражилац треба да наведе у ком облику жели да му се тражене информације издају.

Тражилац не мора навести разлоге за захтев.

Ако захтев не садржи назив органа власти, име, презиме и адресу тражиоца, као и што прецизнији опис информације која се тражи, односно ако захтев није уредан, овлашћено лице Правобранилаштва дужно је да, без надокнаде, поучи тражиоца како да те недостатке отклони, односно да достави тражиоцу упутство о допуни.

Ако тражилац не отклони недостатке у одређеном року, односно у року од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, Правобранилаштво ће донети закључак о одбацивању захтева као неуредног.

Правобранилаштво је дужно да омогући приступ информацијама и на основу усменог захтева тражиоца који се саопштава у записник, при чему се такав захтев уноси у посебну евиденцију и примењују се рокови као да је захтев поднет писмено.

Правобранилашто је прописало образац за подношење захтева, али ће размотрити и захтев који није сачињен на том обрасцу.

Правобранилаштво је дужно да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му или упути копију тог документа. Копија документа је упућена тражиоцу даном напуштања писарнице покрајинских органа.

Ако Правобранилаштво није у могућности, из оправданих разлога, да у року од 15 дана од дана пријема захтева, обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужно је да о томе обавести тражиоца, најкасније у року од седам дана од дана пријема захтева, у коме ће тражиоца обавестити о поседовању информације, ставити му на увид документ који садржи тражену информацију, изда му, односно упути копију тог документа.

Ако Правобранилаштво на захтев не одговори у року, тражилац може уложити жалбу Поверенику за информације од јавног значаја, у случајевима утврђеним чланом 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Правобранилаштво ће заједно са обавештењем о томе да ће тражиоцу ставити на увид документ који садржи тражену информацију, односно издати му копију тог документа, саопштити тражиоцу време, место и начин на који ће му информација бити стављена на увид, износ нужних трошкова израде копије документа, а у случају да не располаже техничким средствима за израду копије, упознаће тражиоца са могућношћу да употребом своје опреме изради копију.

Увид у документ који садржи тражену информацију врши се у службеним просторијама Правобранилаштва.

Лицу које није у стању да без пратиоца изврши увид у документ који садржи тражену информацију, омогућиће се да то учини уз помоћ пратиоца.

Ако удовољи захтеву, Правобранилаштво неће издати посебно решење, него ће о томе сачинити службену белешку.

Ако Правобранилаштво одбије да у целини или делимично обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужно је да донесе решење о одбијању захтева и да то решење писмено образложи, као и да у решењу упути тражиоца на правна средства која може изјавити против таквог решења.

Захтеви за остваривања права на приступ информацијама од јавног значаја могу се доставити електронском поштом на адресу: infopapv@vojvodina.gov.rs или путем поштанске службе на адресу: Правобранилаштво Аутономне покрајине Војводине, 21101 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 6 или на адресу писарнице покрајинских органа на Булевару Михајла Пупина 16, или предати непосредно у писарници Правобранилаштва на Булевару Михајла Пупина 6 у Новом Саду на трећем спрату, канцеларија 310а.

 

За поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја овлашћена је Јасмина Зец, виши саветник – правобранилачки помоћник, телефон 021 521-177.

 

Захтев за приступ информацији од јавног значаја

Жалба на решење о одбијању захтева за приступ информацији од јавног значаја

Жалба због непоступања по захтеву за приступ информацији од јавног значаја