Почетна

 

Правобранилаштво Аутономне покрајине Војводине обавља послове правне заштите имовинских права и интереса Аутономне покрајине Војводине.

Надлежност, уређење, положај, организација, као и друга питања од значаја за рад Правобранилаштва Аутономне покрајине Војводине уређени су Покрајинском скупштинском одлуком о Правобранилаштву Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“, бр. 37/14 и 69/16).

Покрајинско јавно правобранилашто основано је 1952. године Законом о јавном правобранилаштву.

У складу са чланом 20. наведеног Закона, представничка тела аутономних јединица добила су могућност да уз сагласност президијума народне скупштине народне републике одреде да заступање аутономне јединице у имовинским односима врши јавни правобранилац аутономне јединице.

Овлашћења и дужности јавног правобраниоца аутономне јединице била су иста као и републичког јавног правобраниоца, осим овлашћења за покретање управног спора.

Данас Покрајинско јавно правобранилаштво Војводине основано је у складу са Законом о јавном правобранилаштву (“Службени гласник РС”, бр. 43/91), Покрајинском скупштинском одлуком о обављању послова правне заштите имовинских права и интереса Аутономне Покрајине Војводине ( „СЛ Лист АПВ“ бр.10/04,16/05,18/09).

Покрајинскa скупштинскa одлукa о обављању послова правне заштите имовинских права и интереса Аутономне Покрајине Војводине ( „СЛ Лист АПВ“ бр.10/04,16/05,18/09), одређује да послове правне заштите имовинских права и интереса Аутономне Покрајине Војводине обавља Покрајинско јавно правобранилаштво Војводине са седиштем у Новом Саду (члан 1.), које обавља своју функцију на основу закона и других прописа донетих у складу са Уставом и законом (члан 11.).Покрајинско јавно правобранилашто основано је 1952. године Законом о јавном правобранилаштву.

У складу са чланом 20. наведеног Закона, представничка тела аутономних јединица добила су могућност да уз сагласност президијума народне скупштине народне републике одреде да заступање аутономне јединице у имовинским односима врши јавни правобранилац аутономне јединице.

Овлашћења и дужности јавног правобраниоца аутономне јединице била су иста као и републичког јавног правобраниоца, осим овлашћења за покретање управног спора.

Данас Покрајинско јавно правобранилаштво Војводине основано је у складу са Законом о јавном правобранилаштву (“Службени гласник РС”, бр. 43/91), Покрајинском скупштинском одлуком о обављању послова правне заштите имовинских права и интереса Аутономне Покрајине Војводине ( „СЛ Лист АПВ“ бр.10/04,16/05,18/09).

Покрајинскa скупштинскa одлукa о обављању послова правне заштите имовинских права и интереса Аутономне Покрајине Војводине ( „СЛ Лист АПВ“ бр.10/04,16/05,18/09), одређује да послове правне заштите имовинских права и интереса Аутономне Покрајине Војводине обавља Покрајинско јавно правобранилаштво Војводине са седиштем у Новом Саду (члан 1.), које обавља своју функцију на основу закона и других прописа донетих у складу са Уставом и законом (члан 11.).