Надлежност

Правобранилаштво Аутономне покрајине Војводине обавља послове правне заштите имовинских права и интереса АПВ, њених органа, организација и служби на основу закона и других прописа у складу са Уставом и законом.

Надлежности Покрајинског правобранилаштва утврђене су чл. 9. до 18. Покрајинске скупштинске одлуке о Правобранилаштву аутономне покрајине Војводине, сходно којима ово правобранилаштво:

Заступа Аутономну покрајину Војводину у поступцима пред судовима, органима управе и другим надлежним органима, ради заштите њених имовинских права и интереса, када Аутономна покрајина Војводина има положај странке или умешача о чијим правима и обавезама се одлучује у том поступку.

Пред судовима, органима управе и другим надлежним органима заступа покрајинске органе, службе, управе, друге покрајинске организације и јавне установе чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина (у даљем тексту: покрајински органи) а чије се финансирање обезбеђује из буџета Аутономне покрајине Војводине, у правним поступцима у којима ови субјекти учествују као странке или умешачи о чијим имовинским правима и обавезама се одлучује у том поступку.

Може на основу посебно датог пуномоћја заступати у поступку пред судовима, органима управе и другим надлежним органима и друга правна лица чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина.

Прати и проучава правна питања од значаја за рад покрајинског органа и правног лица које заступа, посебно из области њихове надлежности, као и питања у вези са применом закона и других аката која јесу, или могу бити од значаја за предузимање било које правне радње покрајинског органа и правног лица које заступа, посебно за спречавање штетних имовинскоправних и друштвено негативних последица по покрајински орган и правно лице које заступа.

Овлашћено је да покрене, односно поднесе иницијативу за покретање поступака пред судом или другим надлежним органом поводом питања из своје надлежности.

Покрајинском павобранилаштву се могу доставити, ради давања правног мишљења, нацрти правних послова које закључују субјекти које заступа, ако ти правни послови за предмет имају имовинска права и обавезе Аутономне покрајине Војводине, односно тих субјеката. Покрајинско првобранилаштво даје правна мишљења и о другим имовинскоправним питањима субјектима које заступа.

Надлежности Покрајинског правобранилаштва утврђене су и низом посебних закона и других општих правних аката. Један део тих надлежности представља посебно наглашену улогу Покрајинског правобранилаштва као законског заступника Аутономне покрајине Војводине или правног саветника покрајинских органа у неким специфичним правним поступцима, односно специфичним правним ситуацијама. Други део тих посебних надлежности односи се на ситуације у којима Покрајинско правобранилаштво не поступа као заступник Аутономне покрајине Војводине, већ као самостална странка у поступку.