Organizacija

Funkciju pravobranioca u Autonomnoj pokrajini Vojvodini obavljaju pravobranilac i zamenici pravobranioca.

Pravobranilac APV rukovodi radom i predstavlja pravobranilaštvo. Za svoj rad i rad pravobranilaštva odgovoran je Vladi APV. Zamenik pravobranioca APV odgovoran je za svoj rad pravobraniocu.

Pravobranioca APV i zamenike pravobranioca, postavlja Vlada APV, na period od pet godina, i mogu biti ponovo postavljeni.

Nosioci pravobranilačke funcije su:

Vesna Ivančić- Pravobranilac APV
Branka Matković- Zamenik pravobranioca APV
Željko Radulović- Zamenik pravobranioca APV
Snežana Simić Živković- Zamenik pravobranioca APV
Milana Ivanić- Zamenik pravobranioca APV
Zoran Teofilović- Zamenik pravobranioca APV
Maja Laušević- Zamenik pravobranioca APV

U Pravobranilaštvu APV su zaposlena tri pravobranilačka pomoćnika sa ovlašćenjima da pomažu zameniku pravobranioca u obavljanju poslova iz delokruga pravobranilaštva, izrađuju pravobranilačke podneske i akte, preduzimaju radnje zastupanja na raspravama pred sudom, organom uprave ili drugim nadležnim organom i vrše druge poslove predviđene zakonom i aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta.

Na administrativnim, računovodstvenim, informacionim i drugim pratećim poslovima od značaja za rad i organizaciju Pravobranilaštva APV zaposlena su i 2 državna službenika.

Sedište Pravobranilaštva APV je u Novom Sadu, Bul. Mihajla Pupina br.6.