Informator

Informator o radu Pravobranilaštva Autonomne pokrajine Vojvodine sačinjen je na osnovu člana 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Sl.gl.RS“, broj 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10) i Uputstva za izradu i objavljivanje informatora o radu državnog organa („Sl.gl.RS“, broj 68/10).

Naziv organa je: Pravobranilaštvo Autonomne pokrajine Vojvodine
Matični broj: 08034826
Poreski broj: 100716393
Adresa elektronske pošte: Pravobranilastvo.apv@vojvodina.gov.rs
Za tačnost i potpunost podataka koje sadrži informator odgovora Pravobranilac APV  Vesna Ivančić.

Prvi informator je sačinjen 14. janaura 2010. godine .

Uvid u Informator i nabavka štampane kopije informatora se može ostvariti u kancelariji Pravobranilaštva broj 318 u Novom Sadu, Bul. Mihajla Pupina broj 6.

Informator (ćirilica)
Informator (latinica)

INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA

Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja koje se odnose ili su nastale u vezi sa radom Pravobranilaštva može se podneti :

  • u pisanoj formi na adresu: Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina broj 16
  • elektronskom poštom na e-mail :  infopapv@vojvodina.gov.rs
  • ličnim podnošenjem i usmeno na zapisnik u prijemnoj kancelariji pisarnici Pokrajinskog pravobranilaštva na adresi Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 6/III

Zahtev mora da sadrži tačan naziv organa, precizno određenu informaciju koja se traži, podatke o tražiocu informacije (ime i prezime, adresa, telefon ili drugi kontakt) i način dostavljanja informacije.

Obrazac Zahteva za pristup informaciji od javnog značaja

Obrazac Žalbe protiv odluke organa vlasti kojom je odbijen ili odbačen zahtev za pristup informacijama

Obrazac Žalbe kada organ vlasti nije postupio/ nije postupio u celosti po zahtevu tražioca u zakonskom roku (ćutanje uprave)