Propisi koji regulišu rad PAPV

Propisi koji regulišu rad Pravobranilaštva APV:

1. Zakon o pravobranilaštvu („Službeni glasnik RS“, br. 55/14)
2. Pokrajinska skupštinska odluka o Pravobranilaštvu Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV“ broj 37/14 i 69/16)
3. Pravilnik o upravi u Pravobranilaštvu Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV“ broj 40/19)
4. Pravilnik o načinu evidentiranja registraturskog materijala, njegovog čuvanja, klasifikacije i arhiviranja („Službeni list APV“, broj 15/04)
5. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Pravobranilaštvu Autonomne Pokrajine Vojvodine broj Jp. 136/16
6. Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja u Pravobranilaštvu APV
7. Kodeks ponašanja službenika i nameštenika u organima APV