Propisi koji se primenjuju u radu PAPV

Propisi koji se primenjuju u radu Pokrajinskog javnog pravobranilaštva Vojvodine

a) Procesni propisi

 • Zakon o parničnom postupku(“Službeni glasnik RS” br. 72/11, 49/13, 74/13 i 55/14)
  •    Zakon o vanparničnom postupku (“Službeni glasnik SRS”, br. 25/82, 48/88, „Službeni glasnik RS“ broj 46/95, 18/05, 85/12, 45/13, 55/14, 6/15 i 106/15-dr. zakon)
 • Zakon o izvršenju i obezbeđenju (“Službeni glasnik RS”, br. 106/15)
  •    Zakon o stečaju(“Službeni glasnik RS”, br. 104/09, 99/11, 71/12, 83/14, 113/17 i 44/18)
  •    Zakon o upravnim sporovima („Sl.gl.RS  111/09)
  •    Zakon o opštem upravnom postupku (“Službeni glasnik RS”, br. 18/16)
  •    Zakon o krivičnom postupku (“Sl. glasnik RS”, 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014)

b) Materijalno pravni propisi

 • Zakon o javnoj svojini („Službeni glasnik RS“, br. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16,08/16 i   113/17)
  •    Zakon o prometu nepokretnostima („Službeni glasnik RS“, br.93/14, 121/14 i 6/15)
  •    Zakon o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br.72/09, 81/09-ispravka, 64/10, 24/11, 121/12,  42/13,  50/13, 98/13, 132/14 i 145/14)
 • Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju (“Službeni    glasnik RS”, br. 72/11, 108/13, 142/14 i 88/15)
 • Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br.62/06, 65/08, 41/09, 112/15 i 80/17)
 • Zakon o osnovama svojinsko pravnih odnosa („Službeni list SFRJ“, br.6/80, 36/90 i „Službeni list SRJ“, 39/96 i “Službeni glasnik RS”, broj 115/05)
 • Zakon o obligacionim odnosima(“Službeni list SFRJ”, broj 29/78, 39/85, 45/89, 57/87 i “Službeni list SRJ”, broj 31/93)
 • Zakon o eksproprijaciji („Službeni glasnik RS“, br.53/95, „Službeni list SRJ“ 16/01- odluka SUS, „Sl. glasnik RS“ 20/09 , 55/13- odluka US i 106/2016- autentično tumačenje)
 • Zakon o šumama („Službeni glasnik RS“,br.30/10, 93/12 i 89/15)
 • Zakon o državnom premeru i katastru („Službeni glasnik RS“,br.72/09, 18/10, 65/13, 15/15, 96/15, 113/17, 27/18 i 41/18)
 • Zakon o stanovanju („Službeni glasnik RS“,br.50/92, 72/92, 84/92, 33/93, 53/93. 67/93, 46/94, 47/94, 48/94, 44/95, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01, 101/05 i 99/11)
 • Zakon o stanovanju i održavanju zgrada (“Službeni glasnik RS”, broj 104/16)
 • Zakon o privrednim društvima (“Službeni glasnik RS”, br. 36/11, 99/11, 83/14, 5/15 i 44/18)
 • Zakon o hipoteci (“Službeni glasnik RS”, broj 115/05, 60/15, 63/15 i 83/15)
 • Zakon o javnom beležništvu (“Službeni glasnik RS”, br. 31/11, 85/12, 19/13, 55/14, 93/14, 121/14, 6/15 i 106/15)
 • Zakon o radu („Službeni glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 i 113/17)
 • Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“, br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10)
 • Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, br. 97/08, 104/09, 68/12 i 107/12)