Прописи који се примењују у раду ПАПВ

Прописи који се примењују у раду Покрајинског јавног правобранилаштва Војводине

а) Процесни прописи

 • Закон о парничном поступку(“Службени гласник РС” бр. 72/11, 49/13, 74/13 и 55/14)
  •    Закон о ванпарничном поступку (“Службени гласник СРС”, бр. 25/82, 48/88, „Службени гласник РС“ број 46/95, 18/05, 85/12, 45/13, 55/14, 6/15 и 106/15-др. закон)
 • Закон о извршењу и обезбеђењу (“Службени гласник РС”, бр. 106/15)
  •    Закон о стечају(“Службени гласник РС”, бр. 104/09, 99/11, 71/12, 83/14, 113/17 и 44/18)
  •    Закон о управним споровима („Сл.гл.РС  111/09)
  •    Закон о општем управном поступку (“Службени гласник РС”, бр. 18/16)
  •    Закон о кривичном поступку (“Сл. гласник РС”, 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 и 55/2014)

б) Материјално правни прописи

 • Закон о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16,08/16 и   113/17)
  •    Закон о промету непокретностима („Службени гласник РС“, бр.93/14, 121/14 и 6/15)
  •    Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10, 24/11, 121/12,  42/13,  50/13, 98/13, 132/14 и 145/14)
 • Закон о враћању одузете имовине и обештећењу (“Службени    гласник РС”, бр. 72/11, 108/13, 142/14 и 88/15)
 • Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр.62/06, 65/08, 41/09, 112/15 и 80/17)
 • Закон о основама својинско правних односа („Службени лист СФРЈ“, бр.6/80, 36/90 и „Службени лист СРЈ“, 39/96 и “Службени гласник РС”, број 115/05)
 • Закон о облигационим односима(“Службени лист СФРЈ”, број 29/78, 39/85, 45/89, 57/87 и “Службени лист СРЈ”, број 31/93)
 • Закон о експропријацији („Службени гласник РС“, бр.53/95, „Службени лист СРЈ“ 16/01- одлука СУС, „Сл. гласник РС“ 20/09 , 55/13- одлука УС и 106/2016- аутентично тумачење)
 • Закон о шумама („Службени гласник РС“,бр.30/10, 93/12 и 89/15)
 • Закон о државном премеру и катастру („Службени гласник РС“,бр.72/09, 18/10, 65/13, 15/15, 96/15, 113/17, 27/18 и 41/18)
 • Закон о становању („Службени гласник РС“,бр.50/92, 72/92, 84/92, 33/93, 53/93. 67/93, 46/94, 47/94, 48/94, 44/95, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01, 101/05 и 99/11)
 • Закон о становању и одржавању зграда (“Службени гласник РС”, број 104/16)
 • Закон о привредним друштвима (“Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14, 5/15 и 44/18)
 • Закон о хипотеци (“Службени гласник РС”, број 115/05, 60/15, 63/15 и 83/15)
 • Закон о јавном бележништву (“Службени гласник РС”, бр. 31/11, 85/12, 19/13, 55/14, 93/14, 121/14, 6/15 и 106/15)
 • Закон о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 и 113/17)
 • Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10)
 • Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС“, бр. 97/08, 104/09, 68/12 и 107/12)