Надлежност

 

Правобранилаштво Аутономне покрајине Војводине:

  • заступа Аутономну покрајину Војводину у поступцима пред судовима, органима управе и другим надлежним органима, ради заштите њених имовинских права и интереса;
  • заступа покрајинске органе, службе, управе, друге покрајинске организације и јавне установе (у даљем тексту: покрајински органи) чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина, а чије се финансирање обезбеђује из буџета АП Војводине;
  • заступа и друга правна лица чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина, на основу посебно датог пуномоћја;
  • даје мишљење приликом закључивања уговора које закључују покрајински органи, односно правна лица, посебно уговора из области имовинскоправних односа и привредноправних уговора;
  • даје правне савете покрајинским органима и правним лицима које заступа;
  • прати и проучава правна питања од значаја за рад покрајинског органа и правног лица које заступа, посебно из области њихове надлежности, као и питања у вези са применом закона и других аката која јесу, или могу бити од значаја за предузимање било какве правне радње из надлежности покрајинског органа и правног лица, посебно за спречавање штетних имовинскоправних и друштвено негативних последица по покрајински орган и правно лице које заступа;
  • подноси иницијативу за покретање поступка пред судом или другим надлежним органом поводом питања из своје надлежности;
  • поступа по писменим налозима и захтевима покрајинских органа и правних лица која које заступа и дужно је обавестити их у разумном року, који не може бити дужи од 30 дана, о свом правном мишљењу, односно о предузетим радњама.

Трошкови заступања у поступцима пред судом, органима управе и другим надлежним органима признају се Правобранилаштву Аутономне покрајине Војводине по прописима о наградама и накнадама за рад адвоката.

Остварени приходи у заступању су приходи буџета Аутономне покрајине Војводине.