Прописи који регулишу рад ПАПВ

Прописи који регулишу рад Правобранилаштва АПВ:

1. Закон о правобранилаштву („Службени гласник РС“, бр. 55/14)
2. Покрајинска скупштинска одлука о Правобранилаштву Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“ број 37/14 и 69/16)
3. Правилник о управи у Правобранилаштву Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“ број 40/19)
4. Правилник о начину евидентирања регистратурског материјала, његовог чувања, класификације и архивирања („Службени лист АПВ“, број 15/04)
5. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Правобранилаштву Аутономне Покрајине Војводине
6. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Правобранилаштву АПВ
7. Кодекс понашања службеника и намештеника у органима АПВ
8. Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке и спровођења набавки на које се закон не примењује у Правобранилаштву Аутономне покрајине Војводине
9. Посебан програм обуке за 2022. годину