Организација

 

Функцију правобраниоца у Аутономној покрајини Војводини обављају правобранилац и заменици правобраниоца.

Правобранилац АПВ руководи радом и представља правобранилаштво. За свој рад и рад правобранилаштва одговоран је Влади АПВ. Заменик правобраниоца АПВ одговоран је за свој рад правобраниоцу.

Правобраниоца АПВ и заменике правобраниоца, поставља Влада АПВ, на период од пет година, и могу бити поново постављени.

Носиоци правобранилачке фунције су:

Весна Иванчић – Правобранилац АПВ
Јелена Јовић – Заменик правобраниоца АПВ
Јована Ташин – Заменик правобраниоца АПВ
Снежана Симић Живковић – Заменик правобраниоца АПВ
Милана Иванић – Заменик правобраниоца АПВ
Зоран Теофиловић – Заменик правобраниоца АПВ
 Николета Мировић – Заменик правобраниоца АПВ

У Правобранилаштву АПВ су запослена четири правобранилачка помоћника са овлашћењима да помажу заменику правобраниоца у обављању послова из делокруга правобранилаштва, израђују правобранилачке поднеске и акте, предузимају радње заступања на расправама пред судом, органом управе или другим надлежним органом и врше друге послове предвиђене законом и актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места.

На административним, рачуноводственим, информационим и другим пратећим пословима од значаја за рад и организацију Правобранилаштва АПВ запослена су и три државна службеника.

Седиште Правобранилаштва АПВ је у Новом Саду, Бул. Михајла Пупина бр.6.